Loading
Последни новини

"Созополис" - новият фестивал на Созопол

15.05.2012

"Созополис" е новият фестивал, който ще радва жителите и гостите на града това лято. В него ще се включат професионалисти и аматьори, които в рамките на 5 дни ще презентират различни форми на изкуството. Фестивалът се реализира като част от проекта "Изминати / бъдещи пътища", който е на обща стойност 440 129 лв. Европейският фонд за регионално развитие финансира най-новия проект на община Созопол с 320 696,50 лева, националният бюджет – с 37 729  лева, а община Созопол участва в неговата реализация с 18 864,50 лева, което е задължителен принос и още 62 839 лева- допълнителен принос. Продължителността на проекта е 20 месеца. Проектът бе представен от Гергана Глухчева, ръководител на проекта и зам.-кметът Петя Чапевова. Гост на пресконференцията бе председателя на общинския съвет Красимира Германова.

Проект "Изминати / бъдещи пътища" се изпълнява по ОП "Регионално развитие", приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие", операция 1.1: "Социална инфраструктура". Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития", Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-10/2010

Общата цел на проект "Изминати / бъдещи пътища" е да   се насърчи социалноикономическото развитие, устойчивия туризъм и по-изявената привлекателност на община Созопол чрез развитието, обновяването и обогатяване на културния живот посредством организиране и промотиране на културни събития като главен фактор за изграждане на идентичността и неповторимостта на населените места в градските ареали.

Дейностите по проекта са организация и управление, дейности за обществено осведомяване, промотиране и реклама на провежданите иновативни културни събития,организиране и провеждане на фестивал "Созополис", ремонтни дейности – ремонт, реконструкция, обновяване на  театралната сцена на читалище "Отец Паисий", осигуряване на подходящо оборудване и обзавеждане, свързано с организираните събития: закупуване на технически съоръжения и оборудване съгласно приложена техническа спецификация, дейности за осигуряване на публичност и информираност и отчетност и одит на проекта.

Дейностите по проекта са насочени към основната целева група,която е жителите от населените места на територията на община Созопол и към всички посетители на населените места в община Созопол