Loading
Страница

Общи условия

Условия за ползване:

 ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА НА www.cristianihotel.com

“Г И Р ЕООД  гр. Созопол, местност „Буджака”,ул.”Бакърлъка” 3 с ЕИК: 102861767

Дружеството се представлява от Георги Киров. 

Телефон: 359 888 931 779

e-mail: cristianihotel@gmail.com

 

В следващите точки от настоящия договор са описани Общите условия за ползване на предоставяните от нас услуги посредством нашия интернет сайт.

1) Потребителят заявява, че е запознат и съгласен с общите условия за ползване на сайта и декларира това с активно поведение или запазване на пасивно поведение.

2) Страните по настоящия договор са “Г И Р” ЕООД от една страна и всеки един клиент, заредил и ползващ интернет платформата  “www.cristianihotel.com”.

 

I.Пояснение на използваните в сайта термини :

В настоящите общи условия и навсякъде в сайта посочените по-долу термини са употребени в следния смисъл:

 • Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър, при изписване на електронния адрес www.cristianihotel.com;
 • Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.
 • Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на потребитля до възможностите на интернет пространството.
 • Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 • Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.
 • Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;
 • Потребителски профил е обособена част от уебсайта “Г И Р” ЕООД, съдържаща информация за потребителя, изисквана от www.cristianihotel.com, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и “Г И Р” ЕООД.
 • Клиент – това е потребител на сайта, който ще извърши покупка на ваучер, даващ правото да се използва и/или да се придобие посочената в него услуга и/или стока при предварително известни и обявени в сайта условия;
 • Търговец– физическо или юридическо лице, което по занятие предоставя стоката и/или услугата, описана в сайта и посочена във ваучера;
 • Ваучер – вид електронен документ, удостоверяващ закупуването на правото да използва и/или да придобие посочената в него услуга и/или стока при предварително обявени на сайта условия;
 • Приносител на ваучер – физическо лице, което държи ваучер, независимо от основанието и начина, по който е установило държането си, и което се явява пред посочения във ваучера търговец, за да получи стоката или услугата, посочена във ваучера. Приносителят на ваучера може да е различен от лицето, посочено във ваучера;
 • Сделка – публикувано в сайта предложение за закупуване на ваучер за определена стока или услуга;
 • “Г И Р” ЕООД има право по своя преценка да обяви край на сделката и преди изтичане на обявеното на сайта време;
 • Срок на валидност на ваучер – срокът, след изтичането на който търговецът има право да откаже да извърши доставката на стока или услуга, посочена във ваучера. Срокът на валидност на ваучера се обявява на сайта за всяка отделна сделка.
 • Виртуален ПОС терминал – платежна страница на обслужващата сайта банка, към която клиента се пренасочва за въвеждане на картовите данни при извършване на плащане.
 • Микросметка - сметка на потребител, създадена в платежната система ePay.bg

 II.Предмет на договора

1)    “Г И Р” ЕООД предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване, чрез интернет сайта си www.cristianihotel.com.

2) С предоставянето на информация (контактна и информация, свързана с Вашата поръчка) на сайта, Вие се съгласявате, че ние можем да влезем в контакт с Вас във връзка с информацията, която сте изпратили.

3)“Г И Р” ЕООД единствено и само поддържа интернет сайта www.cristianihotel.com , като не носи отговорност при следните случаи:

 • За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на “Г И Р” ЕООД, или трети лица, подизпълнители в сайта www.cristianihotel.comЗа евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на стоките, закупени от потребителя чрез сайта, както и ако условия или цени в оферти обявени във сайта от промотиращи търговци, се окажат грешни или подвеждащи;
 • За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на “Г И Р” ЕООД
 • За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;
 • За всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди (от служители на “Г И Р” ЕООД );
 • Ако потребителят си забрави акаунта логнат на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;
 • За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта www.cristianihotel.com, независещи от екипа на същия.

4) “Г И Р” ЕООД си запазва правото да спира сайта по всяко време, без да обосновава причини за това, включително, но не само поради актуализации или подобрения, като не носи отговорност за такова спиране.

5) “Г И Р” ЕООД си запазва правото да променя тези условия по всяко време чрез публикуване на нови условия на сайта.

6) Предлаганите от “Г И Р” ЕООД стоки и /или услуги са с цени, които са окончателни, като в тях са включени всички данъци и такси. В случаите, когато в цената не са включени разходите по доставка, опаковка и др., до цената на конкретно прадлаганата стока и/или услуга се посочва допълнителната сума, която потребителят следва да заплати.

7)“Г И Р” ЕООД е страна в търговските отношения. Поради това всички искове и претенции, произтичащи от Закона за защита на потребителите и останалото законодателство на Република България, следва да бъдат отправяни директно към “Г И Р” ЕООД

8) За да няма недоразумения при използването на сайта и потреблението на предоставяната от нас услуга, Вие декларирате, че сте съгласни, че доколкото закупените от Вас услуги чрез нашата интернет платформа попадат в кръга на описаните в чл. 50, ал. 3, т. 2 от ЗЗП, правата по чл. 52, 54, 55 и 58 не са Ви гарантирани, освен ако търговец изрично не е посочил, че за конкретна сделка можете да се ползвате от тези права. Това Ваше съгласие давате чрез кликване на съответния бутон –“Съгласен съм и приемам общите условия”, така както е посочено и в началото на настоящите Общи условия, което кликване означава, че приемате същите.

9) Давате изричното си и безусловно съгласие на основание чл. 53, ал. 1 от ЗЗП, че ще заплатите услугата, която закупувате чрез нашата интернет платформа (сайт), 30% авансово.

10) Въпреки, че сме положили всички необходими грижи при изготвянето на съдържанието на сайта, ние не можем да гарантираме непрекъснат и напълно надежден достъп до сайта, и следователно не можем да гарантираме, че информацията винаги ще бъде напълно актуална и без грешки. Доколкото е позволено от закона, ние не поемаме никакви гаранции, преки или косвени, по отношение на точността на информацията, съдържаща се в някои от материалите на сайта и не поемаме никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до сайта.

11) Вашата кореспонденция или участие в промоции, сделки или други търговски взаимоотношения с “Г И Р” ЕООД , намерени на или чрез сайта, включително доставка на съответните стоки или услуги, както и всички други срокове, условия, гаранции или отговорности, свързани с подобни взаимоотношения са единствено между Вас и “Г И Р” ЕООД .

 

III. Стъпки по сключване на договор за покупко-продажба посредством интернет сайта www.cristianihotel.com

Зареждайки заглавната интернет страницата www.cristianihotel.com, потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикувана оферта, която в повечето случаи се отнася до покупко-продажба .На видно място на заглавната страница, потребителят може да се запознае както с данните на фирмата, поддържаща интернет сайта , наред с Общите условия за ползване на сайта, както и с Общите условия за сключване на договор за покупко-продажба.

1) Правейки активно действие - селектиране на линк, банер, активен бутон или картинка, потребителят заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на сайта.

2) В случай, че потребителят има воля да сключи договор посредством предоставената му платформа, той би следвало да достигне до страница - част от сайта, съдържаща специално изготвен интерфейс, посредством който потребителят ще извърши електронното волеизявление за сключване на договор за покупко-продажба, с авансово плащане. Потребителят  следва да премине кратка процедура по регистрация на резервацията, при която доброволно, съгласно настоящите Общи условия предоставя данните, необходими за сключване и изпълнение на договора.

3) Потребителят-купувач, след запознаване с Общите условия и текстът на договорът за покупко- продажба, би следвало да е наясно, че договорът за покупко- продажба се сключва  със собственика на сайта.

4) Заплащането на цената по договора се извършва посредством изчерпателно изброени в сайта начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на потребителя, че е съгласен да заплати авансово услугата, от друга страна е представлява електронно волеизявление от страна на потребителя, че е съгласен с Общите условия за ползване на сайта, Общите условия за покупко-продажба както и индивидуалните за конкретната сделка условия, които сам е прочел, одобрил и избрал до момента.

5) Всяка промяна в обстоятелствата, свързани с договора, бива съобщавана на потребителя в потребителския интерфейс, предоставен от “Г И Р” ЕООД.

 • За потвърдени      резервации се изисква депозит в размер на 30% от      крайната сума за всеки вид услуга предоставяна от “Г И Р” ЕООД  , останалата      част от сумата се заплаща на рецепция при настаняване.
 • При      анулация на сделка от страна на потребителя  се удържа сума в размер на:

1.  30% от внесения депозит при направена анулация 14 дена преди датата на пристигане

2.  50% от внесения депозит при направена анулация 7 - 13 дена преди датата на пристигане

3.  70% от внесения депозит при направена анулация 1 - 6 дена преди датата на пристигане

4. 100% от внесения депозит при направена анулация в деня на пристигане

6) Сумите които трябва да се възтановят на потребителите на дадена стока при пропаднала сделка, спрямо условията за анулиране, се изплащат в срок от 7 работни дни.

 

IV. Условия за продажба на ваучери чрез сайта www.cristianihotel.com

1) Чрез сайта всеки клиент може да закупи ваучер при спазването на следните условия и ограничения:

 • клиентът е декларирал, че отговаря на условията за ползване на сайта;
 • клиентът е декларирал, че приема настоящите общи условия;
 • изпълнил е техническите стъпки за сключване на договор за покупка на ваучер
 • извършил е плащане

2) Техническите стъпки за сключване на договор за покупка на ваучер, както и условията и начина на плащане са както следва:

3) За да закупи ваучер от сайта, Клиентът трябва да изпълни регистрацинната форма за резервация. Тя е задължителна само за покупка на ваучери.

4) За да бъде извършена покупка на ваучери от сайта, Kлиентът задължително трябва да премине стъпките за направяне на резервация, регистрация и накрая да заплати съотвеният аванс.

5) При натискане на Бутоните „продължи”,се  зарежда следваща стъпка от процеса на електронното пазаруване : екран „плати”, на който Клиентът прави приклчючване на сделката и се съглася да плати аванса за съответната сделка.

6) За да продължи с покупката, Клиентът задължително трябва да заяви съгласие с общите условия, като  направи това с отбелязване на съответното за това място, след което да избере типа платежна система (виртуален POS терминал на банка или системата на ePay.bg), като се има в предвид следното:

 • Съгласие с Общите условия се декларира чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия" и натискане на виртуалния бутон "купи". По този начин Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронният подпис, с което декларира, че е запознат и съгласен с настоящите условия, и се задължава да ги спазва.

· За да стане  активна сделката, клиентът трябва да отбележи, че е съгласен сумата да бъде изтеглена под форма на депозит от разплащателната му карта.

7) След като избере платежната система клиентът ще бъде прехвърлен на:

 • Платежната страница- на нея клиентът трябва да въведе данните на кредитната/дебитната си карта. Приемат се плащания чрез банкови карти MasterCard, MasterCardElectronic, Maestro, Visa, VisaElectron, V PAY. Плащания с карти V PAY или MasterCardElectronic се приемат само, ако клиентите са регистрирани за участие в схемите VerifiedbyVisa или MasterCardSecureCode. Aко картата е регистрирана от банката-издател за участие в схемите за автентикация на международните картови организации - Veryfiedby VISA и MasterCardSecureCode, на екрана на клента ще се появи и допълнителна страница където трябва да въведе своята автентикационна парола.
 • · Клиентът също така трябва да въведе валиден адрес и пощенски код, кода за сигурност CVV и имената си – така както са написани на картата (адресът и пощенският код са необходими, за да се провери IMRG сигнал или предупреждение за сигурност или друга схема за борба с измамите. По всяко време, когато сайтът разкрива тази информация, тя ще остане защитена. Ако клиентът смята, че неговите данни не са верни, може да ги коригира и да провери нашата политика за поверителност на данните).
 • След като клиентът е въвел данните си, трябва да натисне бутон „купи”. След което се показва екран за проверка на данните (на този екран номерът на картата вече е криптиран – показва се със звездички). След като клиентът се е проверил точността на предоставените данни, той трябва отново да натисне бутон „купи сега”. Ако клиентът е регистриран в схемите VerifiedbyVisa или MasterCardSecureCode (които са задължителни за притежателите на V Pay и MasterCardElectronic), тогава излиза екран на автентикационна страница на банката издател, където клиентът въвежда паролата си за автентикация. След като я въведе, излиза екран за успешна автентикация и успешна авторизация на транзакцията. Ако клиентът не е регистриран в схемите VerifiedbyVisa или MasterCardSecureCode, след като натисне бутон „купи сега”, излиза директно екран успешна авторизация на транзакцията.
 •  Платежната система на ePay, където се приемат плащания през микросметки на ePay (важи и за карти MaestroBorika). За да извърши плащането чрез системата на ePay.bg, клиентът трябва да има създадена микросметка или да създаде такава. Плащането се извършва по стандартна процедура на ePay.bg.

8) Желателно е клиентът да разпечата и/или запази транзакционната бележка. Ако по време на покупката сделката все още не е активна, сумата ще бъде изтеглена под форма на депозит от разплащателната карта на клиента. Ако сделката не стане активна до изтичане на отбелязаното време,  клиентът ще получи цялата депозирана от него сума обратно в електронната карта, с която е извършена покупката. Ваучерът има срок на валидност, изрично посочен в него. Ваучерът има уникален код, чрез който може да бъде проверена неговата валидност.

9) Клиентът или приносителят на ваучера може да ползва закупената стока/услуга като представи на търговеца разпечатан ваучер.

10) Всички цени на сайта на www.cristianihotel.com са в български левове и евро(зависимост от вида на езика заредена от сайта(на английски и руски е евро, а на български е лева), с включен ДДС.

11)Цените са за единично количество. Ако валутата на картодържателя се различава от валутата на плащането, сумата на плащането ще бъде изчислена по съответния за деня валутен курс на организацията издала картата.

12) Покупката от сайта на www.cristianihotel.com се осъществява с кредитна или дебитна карта издадена в България или чужбина. Приемат се плащания чрез банкови карти MasterCard, MasterCardElectronic, Maestro, Visa, VisaElectron, V PAY. Плащания с карти V PAY или MasterCardElectronic се приемат само, ако са регистрирани от банката издател за участие в схемите VerifiedbyVisa или MasterCardSecureCode. Приемат се плащания и през системата на ePay.bg.

 

V. Допълнителни условия

1) “Г И Р” ЕООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това потребителя.

2) Потребителят-купувач заявява, че е запознат, че закупените от него услуги чрез сайта попадат в кръга на описаните в чл. 50, ал. 3, т. 2 от ЗЗП.

3) Потребителят-купувач заявява изричното си съгласие да заплати предварително цената по договора за покупко-продажба, който сключва посредством настоящата платформа.

4) Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

5) По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

6) Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на “Г И Р” ЕООД . Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

 

 VI.Права на интелектуалната собственост

1) Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на Сайта, заедно с дизайна на Интернет страницата, изображенията (с изключение на авторските и всички други права върху изображенията и марките на MasterCard, MasterCardElectronic, Maestro, Visa, VisaElectron, V PAY, както и авторските и всички други права върху изображения, наименования и съдържанието на предоставяните стоки и /или услуги), принадлежат на “Г И Р” ЕООД .

2) Вие декларирате, че сте собственик, или че сте получили необходимото съгласие  на собственика, за всички и всякакви материали, които публикувате на сайта.

3) По силата на настоящите общи условия Вие ни предоставяте неизключително, безсрочно, неотменимо и безвъзмездно право за използване на всички материали, които публикувате на сайта в съответствие с тези условия.

 

VII. Защита на личните данни и Декларация за поверителност

Добре дошли в Декларацията за поверителност (Privacy Policy) на “Г И Р” ЕООД(Компанията). Услугите, достъпни на www.cristianihotel.com (Сайтът) се предлагат от “Г И Р” ЕООД регистрирана на следния адрес: гр. Созопол, район „Буджака”,ул.”Бакарлъка” 3 с ЕИК: 102861767 представлявано от Георги Киров.

Неприкосновеността на личните Ви данни е много важна за нас. Моля, прочетете внимателно Декларацията за поверителност, за да се запознаете с начина, по който ние използваме и защитаваме Вашите лични данни. Ако имате някакви допълнителни въпроси относно основните принципи на www.cristianihotel.com за поверителност, свържете се с нас на следния адрес: cristianihotel@gmail.com.

Декларацията за поверителност е в сила от 08.02.2018г.

1. Общи положения

1.1 Лична информация е тази информация, свързана с конкретен човек, която се изисква от него във връзка употребата на сайта, а именно: име, адрес, телефон, електронен адрес, номер на кредитната или дебитната карта. Когато използвате нашия сайт, Вие се съгласявате с условията, заложени в настоящата Декларация за поверителност.

1.2 Компанията не изисква информация от анонимни посетители на сайта. Ние събираме информация само от тези потребители, които биха искали да извършват покупки, използвайки Сайта .

1.3 Деца (лица под 18 години) не могат да използват Сайтa без надзор, като бихме искали децата да не ни предоставят никаква лична информация за тях. Ако сте под 18 години, Вие можете да използвате услугите на сайта само със съгласието и под надзора на Ваш родител или настойник. В този случай личната информация. която се предоставя следва да бъде на родителя/настойника.

1.4 Ние сме взели мерки за защита на информацията на потребителите, регистрирани в нашите системи. Тези мерки включват ограничение на достъпа до базите данни, съдържащи информация за потребителите с помощта на цифрови сертификати.

2. Осъществяване на покупка

2.1 За да закупите ваучер или съответно, за да използвате подобни услуги от Сайта, се изисква да оставите Вашето име, телефонен номер, електронен адрес, и всяка друга информация, необходима за удостоверяване и потвърждаване на поръчката.

2.2 Докато клиентът въвежда детайлите на своята карта на платежната страница, по време на плащане или на автентикационната страница на банката-издател по време на процеса на проверка за автентичност и по време на плащане през системата на ePay.bg, екипът на сайта няма достъп до съдържанието на поверителни данни, обменящи се между картодържателя и банката или ePay.bg, независимо от факта, че сделката се осъществява в интернет страницата на сайта. За да бъдат предпазени от злоупотреба при плащане с Visa или MasterCard карта, на клиентите се прилагат най-добрите практики, препоръчани от международните картови организации.

*Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка

*Автентичността на картата на клиента се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)

2.3 В допълнение, за идентифицирането на картодържателя, платежният сървър за електронна търговия на банката поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Veryfiedby VISA и MasterCardSecureCode, в случай, че клиентът е регистриран да ги използва.

3. Cookies

3.1 За да използвате www.cristianihotel.com са необходими cookies.  Cookie е малък файл от информация, който автоматично се съхранява от Вашия интернет браузър на твърдия диск на компютъра всеки път когато влизате в сайта ни. Cookies могат единствено да индентифицират компютъра Ви, а не отделния потребител, чрез съхраняване на основна информация, която ни позволява да Ви идентифицираме, ако преди това сте посетили нашия сайт. Cookies биват „прочитани” само от сървъра, който ги е поставил и не са в състояние да стартират програми, да пускат вируси на Вашия компютър или да събират Вашата лична информация. Използването на cookies e честа практика и начина им на използване от  www.cristianihotel.com е сходен с този на повечето авторитетни онлайн компании.

3.2 Всяка лична информация, която ни предоставяте (като име, адрес и др.), нито се събира, нито се съхранява от cookies, поставени в  www.cristianihotel.com. Следователно, информацията, която предоставяте не може да бъде прехвърляна на трети лица.

3.3 Като цяло, cookies ни помагат да Ви преодставим по-добър уебсайт, давайки възможност да следим кои страници са Ви полезни, и кои не.

3.4 Можете да изберете дали да приемете или отхвърлите cookies. Повечето уеб браузъри автоматично приемат cookies, но Вие можете да промените настройките на Вашия браузър и да откажете да ползвате cookies. Но това може да Ви попречи да извличате максимална полза от www.cristianihotel.com

4. Връзки към други сайтове

4.1 Този сайт съдържа връзки към други сайтове www.cristianihotel.com не носи отговорност за съдържанието и декларацията за поверителност на тези сайтове.  Ние Вие препоръчваме да се запознаете с публикуваните декларации за поверителност на всеки сайт, който ползвате.

4.2 Ние никога няма да разкрием Вашата лична информация (включително, но не само: име, пощенски адрес, електронен адрес и номер) на трети лица без Вашето изрично разрешение.

5. Защита

5. www.cristianihotel.com използва стандартните практики, в това число защитни стени и други технологии за сигурност, за да осигури конфедициалността на Вашата лична информация и за да предотврати достъпа до компютрите на Компанията от неупълномощени лица.

5.2 Следователно, данните Ви няма да бъдат достъпни за трети лица след качването им Сайта. Въпреки това, „ пълна сигурност” не съществува в Интернет пространството.

6. Разкриване на информация

6.1 Ние си запазваме правото да разкрием Вашата финансова или лична информация, ако това се изисква от закон, съдебна заповед (разпореждане на съд) или други държавни или правоприлагащи органи, както и в случаите, когато имаме основание да вярваме, че разкриването на информацията е необходимо и препоръчително за защита правата или собствеността на www.cristianihotel.com или свързаните с него дружества

6.2 когато има причина да вярваме, че разкриването на информация е необходимо за да се идентифицира, осъществи контакт или подведе под отговорност лице, което е отговорно (умишлено или по друг начин) за нарушаване на нашите права и собствености, или когато някой друг може да бъде засегнат от подобни дейности.

Ако смятате, че информацията, която имаме по отношение на Вас е неточна или непълна, моля да се свържете с нас (на посочения по-горе адрес) възможно най-бързо. Ние незабавно ще коригираме всяка информация, която е невярна.

Настоящите Общи условия са одобрени от Управител “Г И Р” ЕООД на 07.02.2018 г. и влизат в сила от 08.02.2018 г.

Резервация

Отседнете при нас

Контакти

Созопол 8130,
местност "Буджака",
ул. Бакърлъка 3

Phone: +359 888 931 779
Email: cristianihotel@gmail.com
Website: www.cristianihotel.com